layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

praca.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

grudzień 2017
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

Prawa i obowiązki

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

Aby zarejestrować się jako bezrobotny lub osoba poszukująca pracy należy udać się do powiatowego urzędu pracy. W tym celu należy przedstawić dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień. Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia.
 
Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
 
Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji następujące dokumenty:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
  • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;
  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.
Osoba niepełnosprawna, dodatkowo przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
Rejestracji nie dokonuje się w przypadku gdy osoba rejestrująca się nie przedłoży w/w dokumentów lub odmówi złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.
 
Pomoc finansowa 
  
Dodatek szkoleniowy
 
Bezrobotnemu przysługuje pomoc finansowa w okresie odbywania szkolenia na które został skierowany prze starostę. Wysokość dodatku szkoleniowego wynosi 20 % zasiłku. Starosta, na wniosek bezrobotnego, może wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia.
 
Dodatek aktywizacyjny
 
Dodatek aktywizacyjnym to kwota wypłacona osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Przysługuje on Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli:
  • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
Stypendium
 
Stypendium to kwota wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w okresie odbywania szkolenia, stażu u pracodawcy oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, do której uczęszcza w systemie wieczorowym lub zaocznym.
 
Bezrobotnemu do 25 roku życia skierowanemu przez starostę na szkolenie przysługuje w okresie jego odbywania stypendium w wysokości 40 % kwoty zasiłku.