Programy wojewódzkie

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W latach 2007-2013 najważniejszym instrumentem wsparcia rynku pracy jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Składa się on z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety wdrażane na szczeblu regionalnym to:

  • VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 
  • VII. Promocja integracji społecznej. 
  • VIII. Regionalne kadry gospodarki. 
  • IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Całość komponentu regionalnego PO KL wdraża Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

2. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

To dokument określający i koordynujący regionalną politykę rynku pracy oraz rozwój zasobów ludzkich w województwie podkarpackim.

 pdf  Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia - pobierz